• کارت حضور و غیاب

    کارت حضور و غیاب

    (1)
    این کارت هوشمند برای ثبت تردد در دستگاه های تیک باکس می باشد و به همراه تمامی دستگاه ها، به ازای تعداد کارکنان مورد نظر مشتری ارسال می گردد. مشتریان قبلی تیک باکس در صورتی که نیاز به تعداد کارت بیشتری دارند، می توانند تعداد مورد نیاز، با چاپ و بدون چاپ را انتخاب نمایند تا کارت های جدید برای مشتری صادر گردد. *برای تعداد بالای 30 کارت، اشتراک سالیانه با فرمول مجزا محاسبه می گردد.