حقوق ودستمزد کارگران در سال 1401

یزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، ۵۷.۴ درصد و میزان دریافتی کل کارگران ۵۳.۵ درصد افزایش یافت. در واقع حداقل دستمزد کارگران، برای یک خانوار متوسط ۳ نفره که مبنای محاسبات کلی می باشد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید.

علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق دستمزد کارگران، بن کارگری نیز  به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهیانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد.

حقوق دریافتی ماهانه کارگرانی که سابقه کاری  ندارند و فاقد فرزند می باشند، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان می باشد.

 

جدول حقوق ودستمزد کارگران در سال 1401

حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401

نرخ افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان

بر اساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۱، ۵ میلیون تومان تعیین شد و میزان افزایش حقوق و دستمزد آن ها ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از 50 میلیون ریال کمتر باشد.

معافیت مالیاتی در سال 1401

بر اساس گزارش‌ها، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت، ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

  • تا ۱۵۰ میلیون تومان= مشمول مالیات سالانه %۱۰
  • از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان= مشمول مالیات سالانه %۱۵
  • از ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان= مشمول مالیات سالانه %۲۰
  • از ۳۵۰ میلیون تومان بیشتر = مشمول مالیات سالانه %۳۰
حضور و غیاب تیک باکس